Kleinbusse

Midi- und Kleinbusse: 14-20 plätze + Auto

MidibussePlätzeVideoACMic
IVECO Capena19-
KleinbussePlätzeVideoACMic
MERCEDES
Sprinter VIP
19
RENAULT Master 15-
FORD Bambino13
Mercedes S 4